ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


LINE โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯเว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

ประกาศ: ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการอัพโหลดเอกสารประกอบการ
นำเสนอจากการWorkshop ในแต่ละกลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา เรียบร้อยแล้ว
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***

ประกาศ: ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการอัพโหลดรายงานสถานการณ์ พลังงานแต่ละกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานให้ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว หากรายงานมีข้อมูลที่ผิดหรือต้องแก้ไข รบกวนท่านแจ้งและแก้ไข ส่งกลับมายังอีเมล panupong@eng.cmu.ac.th เท่านั้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***

กำหนดส่งข้อมูลปฐมภูมิ: สำนักงานพลังงานจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลปฐมภูมิ (โครงการด้านพลังงาน และสถิติอุบัติเหตุ คุณภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพลังงาน) รบกวนท่านส่งข้อมูลของท่าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเพื่อป้องกันการผิดพลาดกรุณาส่งมาที่อีเมล panupong@eng.cmu.ac.th เท่านั้น
โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***

******สิ่งที่ต้องเตรียมในการในจัดเตรียมข้อมูลการประชุมครั้งที่1******

1.ข้อมูลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแบบฟอร์ม การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีการปรับปรุง ให้สมบูรณ์หลังจากที่ทางสนย.ได้เดินสายไป on the job training ผ่านการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด
2.ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานของจังหวัดและข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทนในจังหวัดของท่าน โดยสามารถดึงข้อมูลได้จากเว็ปไซด์นี้
3. ข้อมูล GPP ของจังหวัดและ GPP ราย sector ของจังหวัดท่านย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี
4. แผนการจัดการประชุมร่วมกับคณะทำงานและร่างกำหนดการประชุมแต่ละครั้ง

 

ปฏิทินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ