ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


LINE โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ


ราคาน้ำมันวันนี้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

ประกาศ: ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการอัพโหลดคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการพลังงาน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 24 เมษายน 2557 เรียบร้อยแล้ว
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือโดยคลิ๊กที่นี่

ประกาศ: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการพลังงาน ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรม เอบิน่า เฮ้าท์ กรุงเทพมหานคร โดยคลิ๊กที่นี่เพื่อดูแผนที่


กำหนดส่งข้อมูลปฐมภูมิ: สำนักงานพลังงานจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลปฐมภูมิ (โครงการด้านพลังงาน และสถิติอุบัติเหตุ คุณภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพลังงาน) รบกวนท่านส่งข้อมูลของท่าน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 และเพื่อป้องกันการผิดพลาดกรุณาส่งมาที่อีเมลล์ panupong@eng.cmu.ac.th เท่านั้น
โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***กำหนดการจัดอบรม

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการพลังงาน

ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2557

ณ โรงแรม เอบิน่า เฮ้าท์ กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 09:10กล่าวรายงาน

โดย รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์

09:10 – 09:30เปิดการประชุม

โดย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายชุมพล ฐิตยารักษ์

09:30 – 10:00กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

10:00 – 10:30ความคาดหวังบทบาทของ พนจ.ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับประเทศ

โดย ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

10:20 – 10:30รับประทานอาหารว่าง

10:30 – 12:00การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)

โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00การกำหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (ระดับกลุ่มจังหวัด)

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

14:15 – 14:25รับประทานอาหารว่าง

14:00 – 16:30การวิเคราะห์ SWOT (โอกาสและภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก จุดแข็งและจุดอ่อนจากปัจจัยภายใน) และประเด็นท้าทายสำคัญต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

วันที่ 23 เมษายน 2557

09:00 – 12:00การระดมความคิดแนวทางดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

10:20 – 10:30รับประทานอาหารว่าง

12:00 – 13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

14:15 – 14:25รับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:30การกำหนดผลคืบหน้าสำคัญในการดำเนินงาน

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

วันที่ 24 เมษายน 2557

09:00 – 12:00การกำหนดโครงการหลักรองรับยุทธศาสตร์

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

10:20 – 10:30รับประทานอาหารว่าง

12:00 – 13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30ทบทวนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สรุปผลการอบรม

โดย อาจารย์สุปรียา วงศ์สวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ


หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ให้ผู้เข้าอบรมนำข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาด้วย

3. รับประทานอาหารว่างในห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ


แผนที่สถานที่จัดอบรม