ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


ระบบสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานราคาน้ำมันวันนี้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

ประกาศ: ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการอัพโหลดไฟล์นำเสนอ (powerpoint) และไฟล์ excel สำหรับการคำนวณ ที่อบรมเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เรียบร้อยแล้ว
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เมนู ***โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานฯ***

ปฏิทินโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ